Sessió 9.

ELS SERVEIS SOCIALS D’EUSKADI A EXAMEN.

Data: 4 de febrer, a les 16h.
Lloc: Escola IGOP – Urrutia, 17 – Barcelona

…………………….

ponentsPONENTS:

 • Ane Ferran Coordinadora de grau de Treball Social / Universitat de Deusto –  Campus Donostia
 • Félix Arrieta Professor de Treball Social / Universitat de Deusto –  Campus Donostia

…………………….

materialsGUIÓ i MATERIALS DE LA SESSIÓ:

 • Guió de la sessió 

  1) Marc jurídic: Estatut, LTH i lleis prèvies. Repartiment competencial.

  2) Finançament: Concert, Llei d’aportacions i consell basc de finances.

  3) Desenvolupament de la Llei 12/2008 de Serveis Socials (punt principal: governança, situació, cartera, agents,…)

  4) Relació SS – Garantia d’Ingressos: Debat RGI

  5) Qüestions per al debat

 • Consejo Vasco de Servicios Sociales: II Informe sobre la situación de los servicios sociales en la CAPV (I) – PDF ]

 • Consejo Vasco de Servicios Sociales: Exclusión Social [ PDF ]

…………………….

videoVIDEO DE LA SESSIÓ

04/02/15. [ Primera part ]

04/02/15. [ Segona part ]