Working PaperQuim Brugué (Coord.); Conflicte, pau i democràcia en l’àmbit local: Una proposta d’anàlisi comparativa; ICIP WORKING PAPERS: 2013/02;ISSN 2013-5793 (edició en línia) ; DL B. 15052-20134

consultar online ]