“Els tres esperits de la segona modernitat”.
(dir. Salvador Cardús)
(tutor: Miquel Àngel Alegre)