Tots els comentaris d’aquesta publicació estan moderats i s’esborraran, a criteri de l’administrador, si es consideren ofensius, propagandístics o no relacionats amb el tema o article on es facin. Cada autor és responsable únic del text dels seus articles i cada usuari/a ho és dels seus comentaris. A tal efecte es conserven les dades d’identificació per possibles derivacions legals. Per part nostra en aquest bloc ens comprometem a:

  • Dir la veritat i reconèixer i rectificar els errors.
  • No borrarem els comentaris a no ser que siguin spam, no pertinents al tema o difamatoris.
  • Respondrem als comentaris quan sigui escaient tan aviat com sigui possible.
  • Enllaçarem a referències online i fonts originals directament.
  • Mostrarem el nostre desacord amb altres opinions de forma respectuosa, esperem el mateix dels nostres lectors/es.