• Anàlisi de la viabilitat de la transformació de l’Associació PICA en fundació cívica.
 • Cicle de Seminaris sobre Participació Ciutadana.
 • Comporta el desplegament autonòmic un augment de les desigualtats a Espanya?
 • Debats, discursos i polítiques locals de participació ciutadana en l’àmbit europeu.
 • Desigualtats en l’accés a l’escolarització de 0 a 3 anys.
 • Diagnòstic de les realitats de la població LGTB i supervisió del procés general de diagnòstic.
 • El règim de benestar juvenil. Fonts de benestar i oportunitats transicionals dels joves catalans.
 • El retorn social de les polítiques culturals.
 • Els discursos i les pràctiques familiars d’elecció escolar. Les raons i les realitats de la tria d’escola a la ciutat de Barcelona.
 • Explorando Nuevas Políticas Urbanas (EXNURB).
 • Governança de la transició cap al Desenvolupament Sostenible a Catalunya.
 • L’educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l’ESO.
 • La incidència de la composició social dels centres educatius en el terreny de l’equitat educativa.
 • La participació ciutadana en l’urbanisme: els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
 • Les polítiques d’usos del temps en municipis petits de la província de Barcelona.
 • Les polítiques municipals de consum a la provincia de Barcelona: evolució (1999-2008), present i futur.
 • Memòria de barris, barris amb memòria.
 • Noves families, noves polítiques.
 • Pla d’acció per a la Inclusió i la cohesió social (2009-2012).
 • Polítiques de transició escola-treball. Un estudi exploratori d’instruments a Catalunya.
 • Polítiques de transició escola-treball: anàlisi de pràctiques significatives a la provincia de Barcelona.
 • Programa per al desenvolupament dels Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS).
 • Règims escolars i equitat educativa. Una aproximació comparativa recolzada en enquestes internacionals i estudis de cas.
 • Segregació, mobilitat i consum residencial a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Seguiment i avaluació de l’estratègia per a la inserció de les persones amb discapacitat a Catalunya 2008-2010.
 • Sistema d’indicadors pel projecte integral de Can Folguera, Sta. Perpètua de la Mogoda.
 • Sistema informàtic de gestió i seguiment pel projecte integral de Can Folguera, Sta. Perpètua de la Mogoda.
 • Transversalidad en los proyectos locales: de la teoría a la práctica.
 • Xarxes interculturals als centres de secundària: aspectes organitzatius i pedagògis afavoridors de la integració relacional dels alumnes immigrats.