• Globalització i xarxes crítiques a Catalunya: pautes d’articulació de capital social alternatiu.
  • Participació Democràtica i comunicació política a sistemes de govern multinivell.